993547 Hits | Laatste update: woensdag 20 maart 2024
Algemene Voorwaarden All Season Sports

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN "ALL SEASON SPORTS"

• Algemene Verkoopvoorwaarden van sportief evenementenbureau ALL SEASON SPORTS, gevestigd te Nieuw Vennep, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering, af te sluiten overeenkomsten met opdrachtgevers en derden.
• All Season Sports staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Haarlem onder nummer 34075403.
• Opgesteld te Nieuw Vennep, D.D. 01-01-2023

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht voortbeweegt, zowel indoor als outdoor.
b) Arrangement: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.
c) Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een organisator wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
d) Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een organisator worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
e) Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen.
In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
f) Organisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
g) Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider, of reis(bege)leider).
h) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit.
De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de organisator zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
i) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.
j) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
k) Aanvang: bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door de organisator aan de deelnemer is medegedeeld;
A. bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen, maar de deelnemer zelf voor vervoer naar de bestemming zorgt het eerste van de navolgende momenten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de accommodatie volgens de overeenkomst ter beschikking dient te worden gesteld.
B. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.
l) Eind(e):
A. bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats
B. bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de deelnemer zelf voor vervoer van de bestemming zorgt de eerste van de navolgende momenten: het tijdstip waarop de deelnemer de (laatste) accommodatie daadwerkelijk verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten;
C. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.
m) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door de organisator geleverd worden en de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
2.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.
2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.
2.4 De organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de organisator deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
3.1 Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. In sommige gevallen moet de overeenkomst via een aanmeldingsformulier schriftelijk tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
3.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
3.4 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden.
3.5 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.

ARTIKEL 4 BETALING
4.1 Het bedrag van de overeenkomst dient in overeenstemming met de genoemde betalingsvoorwaarden in de opdrachtbevestiging voor aanvang betaald te zijn.
4.2 Deze boeking valt onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op www.sto-garant.nl/downloads. U ontvangt een bevestiging en een factuur van All Season Sports met informatie over het voldoen van de betaling(en) voor deze boeking. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
4.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
4.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

ARTIKEL 5 PRIJS
5.1 De organisator die standaard-activiteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De organisator is vrij om tijdelijke arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
5.2 In de diverse publicaties wordt vermeld of de prijs geldt per persoon of per groep. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
5.3 De organisator behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De organisator is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.
5.4 Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen indien deze verhoging meer dan 10% van de reissom betekent. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.
5.5 Indien de opdrachtgever een prijswijziging die hoger is dan 10% afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis al ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
5.6 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.
5.7 De organisator mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is.

ARTIKEL 6 INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN
6.1 Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt de organisator de deelnemer een telefoonnummer voor noodgevallen en, indien van toepassing, nadere informatie over vervoer en documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal de organisator de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen. Indien de deelnemer deze 5 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan de organisator te melden.
6.3 Bij een arrangement in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting et cetera. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle van de door de organisator hierover verschafte informatie.
6.4 De organisator is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever kan de organisator tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien de organisator niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Terzake van organisatiekosten is opdrachtgever € 50,- plus eventuele communicatiekosten aan de organisator verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.
7.2 Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich - na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
A. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
B. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij de organisator te worden ingediend,
C. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.
7.3 De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan de organisator te vergoeden.

ARTIKEL 8 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
8.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.
8.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum.
8.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:
A. Van 12 tot 9 maanden voor het aanvangsmoment, minimaal 10% van de volledige opdrachtsom;
B. Tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment minimaal 25% van de volledige opdrachtsom;
C. Tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment minimaal 50% van de volledige opdrachtsom;
D. Tussen 3 en 1 maanden voor het aanvangsmoment minimaal 75% van de volledige opdrachtsom;
E. In de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom.
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.
8.4 Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd, de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering, indien en voor zover hij deze bij organisator heeft afgesloten. Bij annulering voor aanvang van de reis restitueert de organisator de kosten van de reisverzekering, indien de deelnemer deze bij hem heeft afgesloten.

ARTIKEL 9 WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR
9.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld mee te delen.
9.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 9.1. afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeen gekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.
9.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnen activiteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.
9.4 De uitvoering van het overeen gekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR
10.1 De organisator heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers. Indien door organisator een specifieke datum is aangegeven wanneer besloten wordt of het arrangement wel of geen doorgang zal hebben in verband met het aantal deelnemers dan geldt deze datum als richtlijn.
10.2 De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, binnenlandse opstanden, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.3 Bij opzegging door de organisator wegens de in 10.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
10.4 Indien de organisator besluit een reeds in gang zijnde arrangement of activiteit wegens de in 10.2. genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien de organisator zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.
10.5 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN DE ORGANISATOR
11.1 De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
11.3 De organisator is verplicht om met inachtneming van de risico’s verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 12 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.
12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan de organisator zorgen voor een adequate reis-, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. De organisator treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.
12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
12.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
12.6 Alcohol gebruik en roken tijdens de activiteiten is te allen tijde ten strengste verboden. De instructeurs/begeleiders van organisator behouden het recht de activiteiten aan te passen of de activiteiten te staken, wanneer het alcoholgebruik of het roken de activiteiten ten nadele beïnvloedt.
12.7 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
12.8 Bij vliegreizen dient de deelnemer, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger van de organisator, uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis deze te reconfirmeren bij het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Bij alle reizen dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de organisator of diens lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De gevolgen die voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de deelnemer.
12.9 Organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
12.10 Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.
12.11 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
13.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
13.2 De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.3 De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
A. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
B. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
C. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
13.4 De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
13.5 Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van de organisator voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.
13.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.7 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
14.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

ARTIKEL 15 STO-GARANT
15.1 Sommige activiteiten van All Season Sports zijn volgens de wet een "pakketreis" in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302. Hierdoor kunnen deelnemers aan deze pakketreis, aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.
15.2 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt All Season Sports gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die de betaling waarborgt tot na afloop van een boeking. De deelnemer betaalt het boekingsbedrag niet aan All Season Sports, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.
15.3 De dag na afloop van de reis wordt het boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan All Season Sports. Mocht All Season Sports voor het einde van uw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt het boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat de deelnemers , hun boekingsbedrag terugkrijgen, zij hun boeking kunnen vervolgen of naar het eindpunt van hun boeking kunnen reizen.
15.4 Hiermee heeft All Season Sports zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van All Season Sports niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.
15.5 Betaling van de factuur: U ontvangt van All Season Sports de bevestiging en een factuur. Hierin staat informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening, dus niet aan All Season Sports.

ARTIKEL 16 KLACHTEN
16.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
16.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
16.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
17.1 Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER BIJ ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 E-MAIL BERICHTEN
1.1 Een e-mailbericht kan in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden gesteld met de schriftelijke verklaring.
1.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-maiberichten zullen de logfile-gegevens van Opdrachtnemer dwingend bewijs opleveren.
1.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

ARTIKEL 2 TELECOMMUNICATIEFACILITEITEN
2.1 De partij die zich van telecommunicatiefaciliteiten bedient is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Indien Opdrachtnemer zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal indien zich bij transport van data verminking van de data of een vertraging van de verzending voordoet, Opdrachtnemer voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn onverlet de overige bepalingen uit de algemene leveringsvoorwaarden, doch uitsluitend indien en voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomoperator.

ARTIKEL 3 MATERIALEN EN DIGITALE INFORMATIE
3.1 Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan Opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor Opdrachtgever ter zake van materialen en digitale informatie van Opdrachtnemer, voor zover niet anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 4 GEGEVENS EN BESTANDEN
4.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van Opdrachtnemer en op alle diensten die via de site worden aangeboden.
4.2 Opdrachtnemer behandelt de gegevens van Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Uiteraard voldoet Opdrachtnemer aan de toepasselijke privacyregelingen.
4.3 Als Opdrachtgever gegevens aan Opdrachtnemer verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien Opdrachtgever een bestelling doet via de website van Opdrachtnemer registreert Opdrachtnemer die bestellingen op naam. De gegevens van Opdrachtgever worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van Opdrachtgever uit te voeren.
4.4 Het bestand waarin de bestellingen van Opdrachtgever zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om aan Opdrachtgever persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij Opdrachtgever via de site aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.
4.5 Een aantal van de bestanden van Opdrachtnemer, conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is Opdrachtnemer te Den Haag. De desbetreffende aanmeldingsformulieren kunnen ingezien worden via www.cbpweb.nl/structuur/pag_reg.htm.
4.6 Opdrachtnemer maakt verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de website van Opdrachtnemer wordt bezocht; via welke links dat gebeurt, etc. Hiervoor gebruikt Opdrachtnemer “cookies”. Dat zijn kleine bestanden die door de computer van Opdrachtgever worden gedownload als Opdrachtgever de website van Opdrachtnemer bezoekt. De gegevens die Opdrachtnemer op die manier verkrijgt blijven anoniem. Mocht Opdrachtgever dat willen, dan kan Opdrachtgever deze functie uitschakelen.
4.7 Opdrachtnemer wijst Opdrachtgever erop dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee Opdrachtgever de website van Opdrachtnemer bezoekt wel op naam kunnen registeren.

ARTIKEL 5 VEILIGHEID
5.1 Gegevens die Opdrachtgever opgeeft bij Opdrachtnemer ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. De overige registratie en bestellingen worden niet beveiligd verstuurd.
5.2 Opdrachtnemer laat dagelijks een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website van Opdrachtnemer virusvrij is en blijft. Opdrachtnemer kan echter de virusvrijheid van de site niet garanderen.

ARTIKEL 6 PRIJZEN, AANBIEDINGEN EN ACTIES
6.1 De aanbiedingen van Opdrachtnemer die op de website van Opdrachtnemer staan vermeld, zijn verkrijgbaar bij Opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken.

ARTIKEL 7 INFORMATIE VIA DE WEBSITE VAN OPDRACHTNEMER
7.1 Informatie die Opdrachtgever op de website van Opdrachtnemer aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.
7.2 Informatie op de website van Opdrachtnemer wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.
7.3 Indien Opdrachtgever fouten op de website van Opdrachtnemer aantreft, stelt Opdrachtnemer het zeer op prijs indien Opdrachtgever dat meldt via haar klantenservice.
7.4 De website van Opdrachtnemer bevat links naar websites van derden. Opdrachtnemer selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

ARTIKEL 8 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
8.1 Een op afstand via het internet gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand wanneer Opdrachtgever langs de elektronische weg het bewijs van akkoordverklaring van Opdrachtnemer heeft ontvangen.


• ALL SEASON SPORTS staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Haarlem onder nummer 34075403.
• Opgesteld te Nieuw Vennep, D.D. 01-07-2020